Энергии земные и небесные

Zemes un debesu enerģijas

Nodaļa no grāmatas “Dzīvo un mīli[1]

(autores zīm.)

19 01 25 01  19 01 25 02

Enerģija Ba

Enerģija Ka

Sanats Kumara: Eksistē milzīgi daudz enerģiju. Tās nav vienas enerģijas dažādas izpausme, tās atšķiras pēc kvalitātes, tāpēc ka rodas no dažādiem avotiem. Pats smalkākais impulss nāk no Radītāja, visas pārējās “instances” to pastiprina un padara raupjāku, katrai pārvadot uz savu matēriju.

Debesu enerģiju spēks ir milzīgs, iznīcinošs un radošs. Jebkuru notikumu uz Zemes iniciē debesu enerģijas. Laikapstākļiem, kataklizmām, cilvēku darbības dažādām izpausmēm – visam ir viens avots. Cilvēka lomas būtība ir šīs enerģijas izmantot. Visas dabas valstības, tajā skaitā arī cilvēka, ir pasaules evolūcijas instruments.

Cilvēka ķermenis uztver berzes, siltuma uguni, Gars – elektromagnētiskas svārstības, debesu uguns ir atdalīta ar aizsegu, viņa var zemes plānā sadedzināt visu.

Uguns upes tek pa Visumu. Uguns okeāni veido dažādu Logosu izpausmes ķermeņus. Katrai vissīkākajai enerģijas daļiņai ir sākotnējais intelekts, apziņa, viņa darbojas apzināti kolektīvās apziņas līmenī, kā cilvēka ķermeņa šūna, jūtoties atsevišķa un tajā pašā laikā kā daļa no visa. Viņa jūt intuitīvus impulsus, pakļaujas tiem un tādā veidā pilda savu uzdevumu.

No kā sastāv enerģija?

No vissīkākajām vielas daļiņām, īpašā veidā polarizētām, lai viņas pievilkšanas laukā atgrūstos. Atgrūšanās enerģijai piešķir lielāku potenciālo spēku, jaudu, bet pievilkšana neļauj enerģijai izšķīst. Radītāja impulss sūta enerģiju uz sākotnējo pievilkšanas punktu, šajā vietā tā uzkrājas, rada milzīgu potenciālu, kurš ved pie sprādziena un vielas izkliedēšanās telpā.

Šeit Logoss darbojas trijos aspektos. “Galva”, vadošais centrs, rada sākotnējo Pozitīvo Atomu, “Labā roka” – (Šiva) – vērš šo enerģiju, bet “Kreisā roka” – (Parvati) – materializē šīs enerģijas. Turklāt šīs Svētās Trīsvienības Galva veic turpmāko vadību, kontroli un vienas vai otras izvēles, lietu stāvokļa karmiskās sekas.

Pirmo impulsu dod Radītājs. Viņš izelpo, apgarojot daļiņas, veicot viļņveidīgu svārstību kustības. Kustība – tā ir matērijas eksistences forma. Dažādas enerģijas – tās ir vienu un to pašu daļiņu kustības dažādas formas dažādu Būtību - pārvaldītāju iedarbībā. Visumā eksistē daudz spēku, kuri veido enerģiju būtību, viņu apziņu. Šo enerģiju vadība notiek caur apziņu. Apziņa un kustības ir nedalāmas.

Blīvās pasaules, retināts vakuums ir Saprāta dažādas izpausmes dažādās uztveres sistēmās. Pats spēcīgākais enerģētiskais piesātinājums – uguns, izlietas plazmas veidā – tā ir Idejas, Domas, kurai ir milzīgs stāvokļa, Esības potenciāls, koncentrācija. Šī uguns rada pasaules un sistēmas.

Viss, kas notiek Kosmosā, ir atspulgs tam, kas notiek uz Zemes. Zemes plāna enerģijas – tās ir kosmisko enerģiju daļa, un tās darbojas tieši tāpat kā enerģijas Kosmosā.

Kā tas notiek, kāpēc cilvēka, piedzimuša noteiktā stundā un dienā, liktenim ir īpašs zīmogs – likteņa imprints? Un kā dzīvē darbojas Zodiaka enerģijas?

Īstenībā visas planētas un zvaigznes īpašā veidā ietekmē cilvēku. Taču nav iespējams ņemt vērā visas šīs daudzveidīgās enerģijas, tāpēc tās tika apvienotas grupās pēc raksturīgajām pazīmēm. Vienas enerģijas papildina izlēmību, citas – piešķir lēnīgumu, vienas vājumu, citas – spēku utt. Dabiski, ja cilvēkam ir līdzīgas dotības, taču atšķirīga karma, ģimene, dzimta, valsts, atšķirīgs raksturs un spēks, viņš neatbilst noteiktai “likteņa” un rakstura iezīmju ainai, kādu nosaka astrologa karte. Ko var parādīt karte? Kosmosa enerģiju komplektu piedzimšanas momentā. Cilvēka iespēju un noslieču vispārējo raksturojumu viņa dzīvē. Īpašību nodošanu savam bērnam.

Precīzi izskaitļot ir praktiski neiespējami. Bet neprecīzi – neinteresanti. Mēdz būt 100% trāpījumi 10% gadījumos. Ko tas dod? Pārējie – ar mazāku varbūtības daļu. Cilvēks tiecas panākt pastāvīgi mainošos pasauli, “likteni”, pārstājot mēģināt izmanīt visu patstāvīgi.

Ar garīgām praksēm un apziņas izaugsmi cilvēks maina sākotnējos uzstādījumus, izskaužot to enerģijas, pirms tās sāks darboties. Cilvēks spēj nodzīvot ne vienu vien dzīvi vienā ķermenī, ja viņš ir atstrādājis karmas uzdevumus vai ir aizgājis no karmas citādā veidā. Un pat vienīgā dzīve nav nolemta, ir izvēle, un, ja tā tiks apzināta, tad radīs jaunu predispozīciju un jaunu apkārtni.

***

Uz Zemes elektromagnētiskās enerģijas veido enerģiju lielāko daļu.

Kosmosa sievišķās enerģijas – tās ir Dzīvības enerģijas, Logosa, tā, kas dzemdina pasaules, enerģijas, Monādes enerģijas.

Vīrišķās enerģijas – prānas, kundalini, Dzīvības Principa utt. – tā, kas nodrošina Dzīvi uz Zemes un Kosmosā, – enerģijas.

Kādas tad enerģijas pašlaik ienāk no Kosmosa, lai nodrošinātu turpmāku evolūciju uz Zemes?

Fohata, Kundalini un Monādes Dievišķā Principa enerģijas.

Kas izmainīsies, ka ienāks jaunas enerģijas?

Dzīve attīstās evolucionējot. Lai pārstrādātu lielu daudzumu enerģiju un nodotu tās Monādei, cilvēkam no Kosmosa pienāk jaunas kundalini un jauna spektra prānas enerģijas. Tās no iepriekšējām atšķiras ar spēju attīstīt cilvēku un tādā veidā ļaut viņam pāriet uz nākamo dimensiju, astrālo pasauli. Ķermenis, kurš būs galvenais citās paaudzēs, astrālais, iegūst iespēju pastiprināti attīstīties un radīt. Ja atveras skaidr-redzēšana un skaidr-dzirdēšana – tās ir šo enerģiju sākotnējās apgūšanas pazīmes.

Atklājas jauni apvāršņi darbībai astrālajā plānā – dziedniecība, domu un jūtu dziedināšana, astrāli ceļojumi, astrālas tikšanās un apmaiņa ar informāciju, pasaules atklāšana un jaunu dzīves likumu izzināšana. Uzlabojas mijiedarbība starp attīstītu cilvēka saprātu un Dvēseli – Budhi. Tiek novākti cēloņi tam, ka cilvēks nevar mijiedarboties ar savu Monādi, tiek novākti, izšķīdināti nosprostojumi, kuri veicināja fiziskā ķermeņa atdalīšanos no Monādes uz sutratmas. Dvēsele – Budhi pakāpeniski savieno savus centrus ar cilvēka astrālo centru un tādā veidā ar viņu mijiedarbojas.

Gadsimtiem darbojošies noteikumi tiek aizvākti, cilvēks gūst iespēju viegli un ātri augt Garā, kad viņam ir pastāvīga saikne pa kanālu ar Monādi, ar to, kas mums ir Dieva pārstāvis uz Zemes, mūsu pavadonis Gara pasaulē, Radītāja pasaulē, nesot viņa zināšanas, viņa iekļāvumu Augstākajās Pasaulēs, viņa karmu un viņa misiju.

Ar ko atšķiras Prānas, Kundalini, Fohata enerģijas no fiziskajām enerģijām?

Fiziskā ķermeņa enerģija sastāv no visām šīm enerģijām. Tā ir piepildīta ar Dzīvības Principu, kurš sniedz dzīvību visiem ķermeņiem līdz pat Monādiskajam.

Kundalini – tā ir cietāka enerģija, tā veicina pārvadītāja (sutratmas) attīrīšanos un augstāko pasauļu savienošanos ar zemākajām (antahkaranas). Antahkarana ir pavadonis, kurš cilvēka augstākos – galvas un kakla centrus – savieno ar dzīvnieciskajiem centriem. Kundalini fizisko enerģiju pārstrādā elektromagnētiskajā, tajā, ko mēs saucam par biolauku, un piepilda mūsu auru.

Prāna – tā katras šūnas barošana, tas ir visa dzīvā uz Zemes, visu dabas valstību eksistēšanas nosacījums, apmaiņa ar ārējo pasauli un mijiedarbības veids ar apkārtējo vidi.

Fohats – tā ir Monāžu, visas pasaules būvēšanas plāna smalkā enerģija, tā ir pati smalkākā no enerģijām, kura veicina katra indivīda apzināšanos par atsevišķu personību.

Domas enerģija – tas ir Fohata un Dzīvības Principa un Eņģeļa – Dvēseles – enerģiju apvienojums.

Astrālais plāns ir vēl vairāk piepildīts ar Kundalini un Fohata enerģijām. Tās ir pamats dzīvības procesiem un pasaules būvēšanai šajā dimensijā.

Taču galvenā dzīves un jaunrades enerģija – tā ir mīlestības enerģija, kura sastāv no Prānas, Dzīvības Principa un trešās komponentes – Svētā Gara emanācijām. Tieši tās iekrāso šo neparasto enerģiju maigi rozā krāsā un darbojas nomierinoši, atslābinot pārāk cietās fiziskā ķermeņa un Zemes vibrācijas, pastiprinot ķermeņa svārstību vidējo spektru un veicinot cilvēka radošo potenciālu.

 

Komentāri par zīmējumiem.

Enerģija Ba ir dvēseles enerģija. Tas ir spēcīgs enerģiju fontāns, iesakņots dziļi Avotā. No turienes, no tumsas, paceļas milzīga fontāna plūsma, kura brīvi izlīst uz augšu, uz gaismu. Spirāle pa vertikāli ir cilvēka sutratma. Cilvēka dvēseles enerģiju mirdzums veido gaišu kupolu, apaļu eņģeļa auru. Kopumā enerģija Ba ir līdzīga milzīgam Dzīvības Kokam. Tā tas arī ir, jo Dzīvības Koks – tā taču ir dvēseles klātbūtne un iemiesošanās uz planētas visās inkarnācijās.

Enerģija Ka ir neliela, privāta (mūzikā – kamermūzika) enerģija, tas ir mazs zariņš ar Gaismas ziediem Dzīvības Kokā, viena dzīve Ka no Ba vainaga. Ķermenis Ka ir cilvēka gaismas ķermenis, kurš sastāv no gaismas plūsmām ap cilvēku un viņa iekšienē. Tas ir enerģētisks ķermenis, līdzīgs ķīniešu meridiānu tīklam, taču ar augstāku (attīstītības ziņā) vibrāciju.

 

Pievienots 25.01.2019

http://www.sanatkumara.ru/glavi-iz-knig/energii-zemnie-i-nebesnie

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/images/Sanat_Kumara/Books/Zhivi_i_ljubi.pdf (Tulk. piezīme)