Realitāte, apziņa un saprāts

29.08.12.

12 09 02Es piesaucu Sanatu Kumaru izskaidrot man realitātes atkarību no saprāta un otrādi.

Eksistē cilvēces vienīgais saprāts un daudzējādais saprāts, apvienots Saprāta Tīklā.

Ir Apziņas Tīkls. Ar ko atsķiras Saprāta Tīkls no Apziņas Tīkla?

Teicams jautājums. Apziņas Tīkls ir vienkārši cilvēces attīstības apstākļi noteiktā saprāta attīstības etapā. Bet Saprāta Tīkls ir rezultējošais lauks jeb attīstības rezultāts apziņas virsbūvei, kura vada un rada jauno, to, ko apziņa nespēj ne radīt, ne aktivizēt. Tas ir, saprāts – tas ir tas, kas veicina realitātes izmainīšanu, bet apziņa – tas ir tas, kas uztver realitāti, jau radītu, gatavu.

Tā kā mums ir dažādas spējas uztvert realitātes atkarībā no mūsu attīstības, tad mēs uztveram dažādas realitātes vai vienu un to pašu?

Protams, atkarībā no jūsu attīstības uz gaismu jūs uztverat realitātes dažādu apgaismojumu, kā jūs teiku savā trīsdimensiju valodā. Vienu un to pašu jūs uztverat dažādi salīdzinājumā ar apkārtni, un to veicina jūsu izmainītā apziņa.

Tas ir, apziņa jeb notikumu interpretācijas paņēmiens ir atkarīgs no vibrācijām?

Vibrācijas ir šūnu un šūnu apziņas, DNS, attīstības būtība. Ja jūs esat aktivizējuši jaunus DNS līmeņus, bet tas ir atkarīgs no jūsu kopējās attīstības uz gaismas pusi un no piepildītības ar gaismu, tad jūsu apziņa arī izmainās. Viņa kļūst saistīta ar Es kvantu līmeņiem un sāk skatīties no augšas uz visiem notikumiem, uztverot tos neitrālāk, ne kā cilvēks, bez drāmas.

Bet tagad paskaties, ko veicina jūsu saprāts? To, KĀ jūs uztverat realitāti. Tas ir, jūsu saprāts veicina jūsu uzmanības pārvirzīšanos no realitātes zemajām frekvencēm pie augstajām. Tas ir, jūsu saprāts apzināti palīdz izlabot jūsu uztveri un, attiecīgi, jūsu mērķus nākotnē, jūsu nosakņojumus darbam un jūsu vēlēšanās būt un dzīvot.

Tādejādi jūsu saprāts rada jūsu iekšienē jūsu paša – prieka un bēdu – pasauli. Un caur šo prizmu jūs izdodat pasaulē savas – laimes un nelaimes – enerģijas. Saprāts jautā – nopriecāties vai noskumt (kļūdas dēļ, piemēram). Kādēļ priecāties par kļūdu, jautājat jūs? Lai vairāk tā nedarītu, atbild saprāts.

“Nav nekā slikta tajā, kā jūs esat kļūdījies”. Konfūcijs.

Tādejādi jūsu saprāts rada jūsu iekšienē jūsu paša pasauli – paša realitāti. Realitāte tādejādi daudzējādā ziņā ir atkarīga no tā, kam jūs pievēršat uzmanību un kādus secinājumus jūs izdarāt no tā. Kādas jūsu iekšējās pārliecības veicina notikumu vērtējumu un jūsu reakciju uz tiem. Un šis filtrs veicina jūsu pasaules uztveri. Saprāts ir gatavs kalpot jūsu izvēlei: dzīvot atmiņās par augsto vai zemo, domāt par nākotni ar bailēm vai ar prieku, noskaņoties tagad darbam vai slinkumam.

Bet kas izvēlas, ja saprāts ir tikai uzasināts instruments? Piemēram, mans Augstākais Es var gribēt slinkot vai kļūdīties?

Protams, kāpēc nē? Augstākais Es – tā ir būtība, kura pēta visus cilvēka stāvokļus šajā līmenī. Un jūsu vēlēšanās vai ierobežojumi ir atkarīgi no jums patiesā.

Sīkāk par to, kas es tāda esmu – patiesā, kur slēpjas mana patiesība, kādā līmenī?

Patiesība ir visas jūsu iekšējās pārliecības, izstrādātas ne tikai šīs dzīves laikā, bet arī visu iepriekšējo dzīvju laikā. Tu taču redzēji, ka ir tumšās dvēseles, Viņas ir sastrādājušas patiesību iepriekšējo dzīvju laikā tumšu vēlēšanos un prakšu izjušanas laikā. Tā ir viņu pašu patiesība, nesaskanīga ar tām, kas vairāk ir sastrādājušas gaismu un mīlestību.

Taču tur arī ir tā lieta, ka saprāts ir gatavs izlabot iepriekšējo dzīvju sastrādes jaunā dzīves programmā, teiksim, jūs ierasti slinkojat, bet saprāts sāk jūs pāraudzināt.

Kas pāraudzina ar saprāta palīdzību, ja saprāts ir tikai personības instruments?

Personība nav tik konservatīva. Viņa ir ne tikai ir izzinājusi slinkuma realitāti, bet arī izstrādājusi ieradumu slinkot. Bet tālāk viņai nav interesanti dzīvot tajā pašā režīmā, un viņa caur iekšējām reakcijām, kā arī jūsu uzmanības koncentrēšanu uz kaut ko, kļūst par jūsu dzīves vadības sistēmu. Jūs jūtat, kad jums nav taisnība. Jūs jūtat, ka vajadzētu rīkoties ne tā. Jūs zināt, ka jūs šajā gadījumā ejat pret savu gribu, jūs ir noķēruši ar mākslīgu interesi (visi par to interesējas, visi tā domā). Jūs interesējaties par vienu, taču jūs esat spiests uz laiku atlikt to, kas ir interesants, un nodarboties ar masu neinteresantu lietu. Taču kas saka jums, ka tas ir interesanti vai nav? Jūs to jūtat, jūtat vai jūs vienkārši nespējat nodarboties ar rutīnu vai neinteresantu lietu? Jūsu izvēle ir vai nu atrast interesi un attīstības paņēmienu šajā apnikušajā lietā, jaunu radošu pusi (piemēram, iepazīšanos ar jauniem cilvēkiem, sazināšanos, prieku un skaistumu), vai mainīties, apgūstot jaunu paņēmienu darīt savas lietas. Piemēram, apgūt jaunu profesiju vai izmainīt savu dzīvi, pārbraucot uz citu pilsētu, nomainīt apstākļus un dzīvesvietu, tas ir, iziet no lietu ierastā loka, lai realizētu savu iekšējo vajadzību attīstīties un izmainīties. Tas ir jūsu saprāts, kas stumj jūs, bet saprātu vada dvēsele jeb personība.

Kā dvēsele jeb personība ir saistīta ar apziņu un saprātu?

Apziņa un saprāts – tie ir līdzekļi personības jeb dvēseles attīstīšanai. Tas ir paņēmiens iegūt personiskās īpašības, kuras izstrādā gan bioloģiskā ķermeņa, kurā ietilpst personība, programma, gan saprāta attīstības veids un pakāpe (piemēram, apstākļi un cilvēki, veicinoši jūsu saprāta attīstību vai degradāciju, jūsu rakstura dabiskie dotumi: zinātkāre un nerimtība vai mierīga soļošana pa taisni dzīvē utt.).

Tas ir, dvēsele jeb personība ienes ķermeņa programmās savas korekcijas un cenšas pavērst cilvēku uz vajadzīgo attīstības gultni un vajadzīgo vidi?

Protams, ķermeņa (bioloģiskā līmeņa personības) dzīves lielākā daļa ir iepriekš noteikta, taču cilvēkam vienmēr ir iespēja un paņēmiens VISU izmainīt savā dzīvē, nepakļaujoties sabiedrības dogmām un interpretējot dzīves kolīzijas savā veidā. To dara cilvēka saprāts, attīstīts tajā vai citā pakāpē šajā dzīves intervālā. Viņam vienmēr saglabājas iespēja radīt kaut ko jaunu, neieplānotu, nevienam līdz šim nezināmu. Tas tiek novērtēts visvairāk, ja tas neiet pret cilvēku un planētu, tas ir, saglabājas cilvēka plānu humānisma līmenis. Jūsu jaunais pieplusojas otra, trešā cilvēka jaunajam utt. Tādā veidā mainās pasaule, un planēta attīstās.

Kā tiek radīts šis jaunais, ar kā palīdzību? Kas vada veidošanu un radīšanu – personība, saprāts, Augstākais es, apziņa?

Redzi, cik daudz pušu savieno sevī cilvēks! Tas vēl nav viss, pēc kā vadās personība savā dzīves ceļā. Ir vēl saiknes ar cilvēka Augstāko Saprātu pakāpe. Tam tad arī ir vadošā nozīme, pat ja cilvēks arī nezina par to. Piemēram, talantīgam cilvēkam uzreiz ir pieeja sevis augstākajām realitātēm, tāpēc viņš spējās pārspēj visus pārējos. Viņš izceļas ar savām neparastajām darbaspējām un savu raksturu, tas ir izstrādāts viņa iepriekšējās dzīvēs un pieprasīts šajā. To izsauc viņa misija un tas, ka pareizi ir izvēlēts ķermenis un apstākļi, lai asinātu vajadzīgās rakstura īpašības, piemēram, izturību, prasmi pretoties negatīvam, spēju būt līdzcietīgam pret citiem, darba mīlestību un optimismu.

Kad cilvēks iziet misijā un apzinās to, iet pa šo ceļu un nenogriežas, nebaidās un atdod citiem visu, kas iespējams, viņam sāk palīdzēt daudz Gaismas Spēku, un viņa misiju atbalsta vairums tumšo būtību, kuras vada stāvokli uz planētas. Jo nav atsevišķa attīstības ceļa gaišajiem un tumšajiem uz planētas, bet ir vienots cilvēces attīstības ceļš, un visi spēki savā veidā atbalsta viņa virzīšanos uz priekšu.

Jums liekas, ka jūs ne tā visu radītu uz Zemes, taču tas ir tikai cilvēka, viņa saprāta-ego viedoklis, kurš tiesā no laba un ļauna pozīcijām, nevadoties pēc cieņas pret Dzīvību vispār. Iemācieties uztvert pasauli nesadalīti. Jums ir cilvēce trešajā dimensijā, jūs apmeklē viesi no ceturtās dimensijas un piektās, jūs savienojaties ar citām savas daudzdimensionālās Būtības dimensijām un apmeklējat apziņā citas vietas un realitātes, un tas viss ir Vienā.

Kāds ir šodienas sarunas rezumējums? Kā mēs apkoposim rezultātu?

Nevar domāt viendimensionāli. Jūsu daļas – gan dažādu aspektu apziņa, gan saprāts dažādā līmenī, gan dažādas jūsu daudzdimensionālo Es realitātes – tas viss esat jūs, līdz pat Debesu Tēvam. Tas ir viss, ko jūs spējat apzināties, izjust ar savu apziņu un izanalizēt ar prātu, atšķirt un izvēlēties labāko jums. Un radīt, veidot realitāti, kura ir jūsu, tagadējā, atspulgs, tieši tur, kur jūs tagad atrodaties.

Pateicos Tev, mans dārgais Sanat Kumara! Mēs atkal ar tevi liekam visu pa saviem plauktiņiem, tā nu ir iekārtots mans saprāts. Domāju, ka arī mūsu lasītāji ir pateicīgi tev par atšķiršanu.

 

Pievienots 02.09.2012

http://www.sanatkumara.ru/stati/realnost-soznanie-i-razum

Tulkoja Jānis Oppe