Trīs intervijas ar Ercenģeļiem

17.03.13.

Man radās vēlēšanās saprast atšķirību starp Ercenģeļu personībām un atbildību, un es nointervēju trīs savus skolotājus – Gabriēlu, Rafaēlu un Emanuēlu.

13 07 23 01

Saruna ar Gabriēlu

Sveicu tevi, Valdniek Gabriēl, mans dārgais Skolotāj! Lūdzu Tevi pastāstīt par savas apziņas personības daļu.

Mana Ercenģeļu apziņas daļa atšķiras ar to, ka Es nekad neesmu sevi stādījis augstāk par visiem. Esmu demokrātisks un pārvaldu visus ļoti lojāli.

Manas vispārējā darba ar apziņu uz Zemes daļas būtība ir tā, lai palīdzētu cilvēkam atcerēties savu misiju un atklāt savu talantu, attīstīt to un noslīpēt. Citās pasaulēs Es palīdzu iegūt pienācīgu attīstību un dzīvē balstu uz saviem talantiem, attīstīt savas visumu puses un palielināt viņu potenciālu. Piemēram, tagad Es caur tevi vedu citu dvēseļu apmācīšanu, lai viņas atcerētos sevi augstākā apziņas līmenī.

Kas tas ir – visumu potenciāls?

Visumu potenciāls – tas ir viņu darbojošās (neguļošās) apziņas apjoms un apziņas pārvēršanās attīstības potenciālā. Tas ir, apziņas attīstība dod saprāta attīstību, citiem vārdiem, – saprāts ir apziņas apzinātā daļa. Tu uztver un pēc tam spried, un spriežot apzinies. Tas dod iespēju kļūt saprātīgākam, nekā tu biji līdz tam. Vispār, spriedumi ir apzināšanās metode.

Kādēļ visumam būt apzinātam?

Tādēļ, lai Saprāts varētu pilnveidot viņu. Apspriežot, Mēs pieņemam spriedumu: attīstīt visumu tajā pašā virzienā vai nomainīt attīstības virzienu, lai atbilstu Radītāja Debesu Paradigmai: ietilpināt visu un ļaut visam harmoniski un savstarpēji attīstīties, neapspriežot katras apziņas attīstības paņēmienus un metodes, piešķirot šai apziņai izvēli apzināties un attīstīt sevi patstāvīgi. Mēs piešķiram iespējas attīstībai, bet kā tās tiks izmantotas – ir tās būtības daļa, kura izmanto iespējas.

Sniedz, lūdzu, Zemes piemēru.

Planetārā Cilvēka Ādama Kadmona[1] būtība pārtrauca eksistenci, kad viena cilvēku daļa sāka iznīcināt otru.

Kāpēc Ādams Kadmons pārstāja eksistēt?

Tāpēc ka bija pārkāpts Radītāja Mērķis – vispārēja attīstība un vienādu attīstības iespēju piešķiršana katrai būtnei.

Kur palika Ādama Kadmona būtība?

Viņa pārstāja eksistēt kā dievišķā programma. Būtība bija radīta kā Radītāja dievišķās gribas izpausme – radīt pilnīgu būtni ar mērķi aptvert ar saprātu Radītāja visumu.

Un kas tālāk?

Būtība radīta, pēc tam sabruka. Radīt viņu no jauna ir aicināta visa cilvēce.

Šī būtība ir tas pats apziņas 9. dimensijas Vienotais Cilvēks?

Jā, atrodoties 9-jā dimensijā un saplūstot šajā būtībā, jūs katrs ienesat šajā programmā savas būtības. Domāju, ka pilnībai nekaitēs ievietot reālu cilvēcisko attiecību pieredzi. Ādams Kadmons kā ideāla programma bija sākotnēji variantisks, paredzēts ideālām attiecībām. Dzīve kā vienmēr izmainīja plānus, izkoriģējot tos pa savam. Tas ir kā bērns, kurš piedzimst pasaulē: viņš neatbilst jūsu ideālajiem priekšstatiem par viņu un dzīvo pats savu dzīvi, pilnu ar priekiem un apbēdinājumiem.

Parunāsim vēl par Ādamu Kadmonu.

Ādams Kadmons – tas ir 5. dimensijas cilvēciskas būtnes ideāls projekts. Pats projekts bija mūsu, Ercenģeļu, radīts planētu apgūšanai. Tas ir rases, kura specializējas saprāta un fiziskās dzīves attīstībā, variants. Fiziskā dzīve radīja savu variantu sevis apzināšanai caur loģiku un loģisku tiltu būvēšanu pie Mums, Ercenģeļiem. Loģisku tiltu būvēšana ir sevis kā būtnes, spējīgas apzināties un sazināties mūsu līmenī, apzināšanās. Tā, tu sarunājies ar Mani, un Man neliekas, ka mēs nesaprastu viens otru.

Ādams Kadmons bija radīts 5-jā dimensijā, bet daudzdimensionālā Cilvēka Viena Būtne ir 9-jā dimensijā?

Jā, kā paraugs viņš tika radīts 5-jā dimensijā, bet tagad jūs radāt viņu no jauna daudz augstākā līmenī, jūs saucat to par 9-to dimensiju.

Tātad cilvēce savā attīstībā ir ievērojami pacēlusies?

Un tas ir jūsu, cilvēku rases, iekarojums. Ādama Kadmona programma bija bāzes programma, un jūs to apguvāt, sagrāvāt, un tagad radāt jaunu Dievišķo Cilvēku 9-jā dimensijā kā jūsu ideālu, radītu uz planētas, iemiesojumu.

Pastāsti par Gabriēla apziņu, lūdzu.

(Mana apziņa uzreiz izklīda uz visumu. Šeit es sevi sajutu vēl neapzinošos kā tikko pasaulē piedzimis cilvēks.)

Nē, labāk Tu man pastāsti.

Cilvēka apziņa ir gluži kā šūniņa manā ķermenī. Atšķirībā no jums Es apzinos katru sīko apziņu, piemēram, tevi. Es redzu tavas domas, jūtas, izjūtu mīlestību pret tevi kā pret savu daļu.

Kāda ir Gabriēla specializācija?

Es nodarbojos ar to, ko var nosaukt par domas kultūru un mākslu. Tas ir, visa cilvēces kultūra ir sākotnēji manis translēta caur būtnes īpašību – viņas spēju attīstību, caur talantu un to attīstības paņēmienu atklāšanu, individualitātes un ģenialitātes konstatēšanu. Es plešos pār visiem rakstniekiem, domātājiem un talantiem. Es radu mentālo vidi kultūras, kura formē dzīves vidi, attīstībai.

Es esmu dzīva būtne, taču mans ķermenis ir saplūdis vienotībā ar visiem Ercenģeļiem, un tagad Es aizņemu lielāku Lokālā visuma daļu.

Tu esi laimīgs?

Pie Mums nav tāda jēdziena, tāpēc ka Mēs nevaram būt nelaimīgi. Esmu apmierināts ar savu attīstību, un man pieder augstu attīstīti talanti, kuri ļauj iemantot Gabriēla Slavu visur. Tas dod Man iespējas un privilēģijas, kā arī mīlestību un atzinību no visiem.

Pateicos Tev, Valdniek!

 

Es vēršos pie Rafaēla.

Dārgais Rafaēl! Lūdzu pavēstīt man par tavas apziņas un tēla atšķirību no citiem Ercenģeļiem.

Pateicos tev, manu asins lāsīt. Es Esmu Rafaēls, un tavs lūgums ir saprotams Man. (Pie tam gaismas daudzums ir pieaudzis, un viņa ir maigāka kā Gabriēlam. Tāpat kā Gabriēls, Rafaēls ir Vienotība, un Viņam ir Vienotībā ietvertā personības daļa.)

Ar ko atšķiras Rafāela individuālās iezīmes?

Mana atbildība ir par sirds un mīlestības attīstību. Tīrs būtības centrs, kristāliska apziņas tīrība, šķīstums, Tēva-Radītāja sākotnējā mīlestības programma. Manas darbs ir aiznest līdz radījumiem šo Radītāja Skaitumu – viņa Apzināto Mīlestību pret radījumu un Viņa Mērķi – nogulsnēt, nospoguļot, no jauna radīt Sevi augstā plāna radījumos.

Visi Mēs nesam sevī Viņa idejas kristālisko tīrību un skaistumu – mīlēt un radīt mīlestībā. Tas ir gan radīšanas ideāls, gan plāns, gan mērķis, gan jēga.

Sākumā Viņš noslīpēja Sevi, bet pēc tam nolēma reproducēt radījumos un ielika tajos Vispārējās Mīlestības Principu.

Ir ļoti sarežģīti translēt Radītāja Mīlestību uz zemākajām pasaulēm, un Mēs meklējam mūsu programmu Pārvadītājus pasauļu tīrības un skaituma aiznešanai.

Bet tīrība un skaistums ir iemiesots Dievišķā Dēla gaismas pasaulēs. Tas tevi neapmierina?

Tajā nav humānisma. Jūtas ir izskaustas, saprāts ir izolēts no jūtām, kuras tiem liekas rupjas, ārišķīgas, mākslīgas. Es negribētu, lai cilvēce attīstītos uz šo pusi (uz Dēla Gaismas Pasauļu pusi). Es neesmu apmierināts ar tādu attīstību un meklēju citu variantu, kurš ļautu savienot tīrību un jūtas. Labu piemēru tagad uz Zemi sūta Valdniece Marija, savienojoša Debesu tīrību un stingru saprātu. Iespējams, Viņa spēs vest Zemi pa jaunu ceļu – pie vispārējas mīlestības un vienam otra atzīšanas. Kareivīgums drīz kļūs par izmirstošām, nemūsdienīgām, atpalikušām jūtām...

Bailes nepamet cilvēkus, bet tas taču ir kareivīguma un agresijas cēlonis...

Tikt galā ar savām bailēm ir katra atsevišķa cilvēka lieta, un jūsu garīgajiem skolotājiem ir tajā jāpalīdz. Ticiet, ka uz šodienu tas ir jūsu pamata uzdevums. Bez baiļu nepamatotības apzināšanās jūs nespēsiet palīdzēt cilvēkiem pārvarēt zemu apziņu. Bailes aizved cilvēku uz leju, pievelkot maziskas būtības, apgrūtinošas viņu apziņu. Par maz ir aizvākt šīs būtības, vajag pārskaņot apziņu uz tīrību un pozitīvu.

Ar to faktiski arī nodarbojas mūsu skolotāji un dziednieki...

Jā, skolotāji un dziednieki – tie ir tie, ar kuriem es strādāju tieši. Tieši skolotāji un dziednieki ir mans karapulks, kurš palīdz pacelt cilvēces apziņu pēc vibrācijām un īstenot Radītāja Sapni – reproducēt Sevi daudzdimensionālā būtnē.

Kā Tu strādā ar saviem aizbilstamajiem?

Esmu radījis Skolas un pa naktīm apmācu dziedniecībā un skolotāju darbā tos, kas vēlēsies.

Es ļoti gribu pamācīties tavā Skolā!

Tu esi pabeigusi to agrāk.

Visi Mēs, Ercenģeļi, esam tava daļa, bet tu esi mūsu daļa. Visi Mēs atrodamies Vienotībā un vēlam to pašu apvienošanos Cilvēcei kā Radītāja Vienībai.

Pateicos Tev, dārgais Ercenģeli Rafaēl!

 

Dārgais Emanuēl, lūdzu Tev pastāstīt par Savi pašu.

Es, tāpat kā visi Ercenģeļi, esmu savienots Ercenģeļu Vienotībā. Es organizēju šo Vienotību, un esmu tiešs Vienotības sargātājs un “apzinātājs”. Daudzi no Mums ir ienesuši Vienotībā savu daļu tik spoži, ka prevalē pār Vienotību ar savu dabiskumu, bet mans uzdevums ir saglabāt šīs kolektīvās apziņas tuvumu, sasaistījumu un varenību.

Kā mums apzināties, kāda ir jūsu varenības būtība?

Mums vairs nav vajadzīgas formas sevis apzināšanai. Mēs pilnībā esam apguvuši savu apziņu kā vispārējas apziņas daļu un attīstāmies bez blīvuma.

Vai Tu kādreiz esi bijis blīvā ķermenī?

Manā apjomā ietilpst apziņas, kuras ir ieguvušas pieredzi blīvā formā, caur viņām manai apziņai ir pilnīgs priekšstats par blīvumu.

Ko tu domā par cilvēci?

Pasaule attīstās, un cilvēce ir radīta apakšējo dimensiju attīstības kulminācijas punktā šo dimensiju apgūšanai. Mēs domājām, ka būs grūtības, un tās ir. Mēs saprotam jūs un cenšamies palīdzēt, taču tai pat laikā netraucējam jūsu attīstībai, viedi virzot jūsu mērķus uz humānismu.

Gribu teikt, ka Lokālais visums, kura priekšgalā Es tagad atrodos, nav atkarīgs no tā, ko gala rezultātā izvēlēsies cilvēce – dzīvi vai nāvi, teroru vai mīlestību. Mūsu pasaules nesatricināsies.

Visa pasaules-ēka saņēma labu dotāciju no Radīja un mācēja izmantot to savā labā, cik vien saprātīgi var, daudzu pasauļu Pāriešanai.

Mēs ceram, ka cilvēciskais saprāts ņems virsroku pār zemām tieksmēm un pratīs izvēlēties attīstību uz harmoniju un tīrību, skaistumu un patiesību.

Katru momentu mēs realizējam to pasauļu vispārējo vadību, kurās jūs attīstāties kā fiziskas rases. Mums nepiemīt bailes, un mēs pilnībā kontrolējam pasauļu attīstību.

Ar ko cilvēce atšķiras no citām rasēm? Kādas ir mūsu priekšrocības un trūkumi?

Labs jautājums. Mēs ņemam vērā citu rasu trūkumus daudzu rases attīstības grūtību pārvarēšanai, taču kopumā mēs redzam, cik daudz vēl vajag pārvarēt, ņemt vērā tālākai radīšanai. Dabiski, Mēs ierobežojām jūsu radīšanas iespējas kā tiem, kas mācās, taču no otras puses jūsu Augstākie Es ir pilnīgi brīvi savā izvēlē. Kad jūs iemācīsieties domāt un saprast no jūsu augstāko aspektu redzes viedokļa, jūs iegūsiet viņu brīvību. Pagaidām jūs paliekat savā cilvēka zemākajā apziņā, jūs esat ierobežoti radīšanas realizācijā, lai nekaitētu sev.

Bet cilvēki tik daudz kaitē cits citam!

Tā arī ir atrašanās zemā apziņā, neapzinātībā, guļā. Tikai savienojot savus aspektus nepastarpināti, jūs savienosiet sevi ar daudzdimensionalitāti. Tāpat kā jebkurai rasei, jums ir noteikti trūkumi, teiksim, bioloģiskajā nesējā, un noteiktas labās īpašības, kā, piemēram, daudzdimensionalitātes potenciāls, kas ir mūsu lepnums. Karmiskā apmācība nedeva tādas priekšrocības, kādas mēs bijām domājuši. Noteiktas grūtības karmas sapratnē ir piedauzības akmens personības attīstībai un atbildībai par rīcību un domām. Tiek veikta kā ģenētiskā materiāla, tā arī apziņas apmācības un manipulācijas ar viņu paņēmienu piestrāde, lai paātrinātu rases nobriešanu.

Kā noteikt, kādā mērā jau ir izmainījusies apziņa?

Piemēram, tevi satrauc rases attīstība, metodes palīdzībai planētai un cilvēcei, tu definē planētu un cilvēkus kā to materiālu, ar kuru tu strādā. Citus cilvēkus satrauc tīras zemes problēmas – bērni, ģimene, darbs. Lūk, arī apziņu atšķirība. Taču Es ceru, ka pakāpeniski mūsu materiāli būs arvien vairāk cilvēku pieprasīti, tāpēc ka tie, kas tagad lasa, ar to pašu paceļ savu apziņu un sāk translēt viņu tālāk un tālāk.

Nevar teikt, ka katram Ercenģelim piemīt savs spēks, un viņš var tikai savu. Izzūd specializācija. Mēs arvien vairāk savienojamies Vienā Lielā Būtnē – Diženajā Dievietē. Taču tomēr vēl eksistē dažas atšķirības mūsu būtībā un apziņu specializācijā. Ceru, tu ieguvi sapratni, ka Mums, Ercenģeļiem, ir gan vara, gan varenība, taču izmantojam to tikai sev personīgi, kā liela organisma šūna kalpo visam organismam.

Gribētos, lai cilvēce ātrāk apzinātos tādu pašu uzdevumu. Tad gan problēmu būs mazāk, gan attīstība paātrināsies.

Uz jaunu tikšanos!

Pateicos Tev dārgais Ercenģeli Emanuēl!

 

Pievienots 23.07.2013

http://www.sanatkumara.ru/stati/tri-interviu-s-archangelami

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. tīmeklī “Adam Kadmon”; “Адам Кадмон”. (Tulk. piezīme)